VRSTE OSCILATORA

Kao što se vidi iz prethodne tabele, kod PIC1F84 mogu da se upotrebe 4 vrste oscilatora.

- LP predstavlja kristalni oscilator sa frekvencom do 200 kHz i u ovom režimu mikrokontroler ima najmanju potrošnju (u odnosu na ostale vrste oscilatora).

- XT se koristi za oscilator sa kristalom/keramičkim rezonatorom i to od 100 kHz do 4 MHz za kristal ili 455 kHz do 4 MHz za keramički rezonator.

- za HS važi sve kao i za XT, ali se koristi za frekvence preko 4 MHz.

- RC je varijanta oscilatora kada nam nije potreban precizan takt i potrebni su nam samo jedan otpornik i jedan
kondenzator. U ovom slučaju, na OSC2 pinu pojavljuje se 1/4 frekvence oscilatora. Moguće je koristiti i spoljni oscilator,
u kom slučaju se PIC konfiguriše za LP, XT ili HS režim, a frekvenca se dovodi na OSC1 pin.

Načini povezivanja oscilatora - Shema povezivanja za LP, XT i HS oscilator izgleda ovako:

osc.
frekvenca
C1=C2
XT
455 kHz
47 - 100 pF
XT
2 MHz
15 - 33 pF
XT
4 MHz
15 - 33 pF
HS
>= 8 MHz
15 - 33 pF
Tabela preporučenih vrednosti za C1 i C2 ako se koristi keramički rezonator
osc.
frekvenca
C1=C2
LP
32 kHz
68 - 100 pF
LP
200 kHz
15 - 33 pF
XT
100 kHz
100 - 150 pF
XT
<= 4MHz
15 - 33 pF
HS
> 4MHz
15 - 33 pF
Tabela preporučenih vrednosti za C1 i C2 ako se koristi kristal
Shema povezivanja za spoljni oscilator:
Shema povezivanja za RC oscilator:
Za R proizvodjač preporučuje vrednosti od 5 K do 100 K. Iako kondenazator može da se izostavi, proizvodjač preporučuje vrednosti iznad 20 pF. Ne postoji nikakva tabela za frekvencu u odnosu na R i C jer frekvenca može da varira u zavisnosti od temperature, tolerancije za R i C i napona npajanja. U sledećoj tabeli date su neke vrednosti iz prakse pri napajanju od 5V, ali ne treba ih uzeti kao tačne:
Rext
Cext
frekv.
6K8
470 pF
~ 250 kHz
4K7
120 pF
~ 1200 kHz
4K7
33 pF
~ 3500 kHz